Salgsbetingelser - Skodje Sveis AS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Furlia industriområde,
6260 Skodje
MENY
SKODJE SVEIS AS
Go to content
Salgs og leveringsbetingelser for Skodje Sveis AS

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1. Anvendelsesområde: Disse salgs og leveringsbetingelsene gjelder for leveranser fra Skodje Sveis AS i den utstrekning det ikke er inngått, eller senere inngås, skriftlig avtale om andre vilkår.

2. Tilbud: Skriftlig tilbud gjelder i antall dager angitt på tilbudet.

3. Avtaleinngåelse: Skriftlige, muntlige og bekreftede ordre blir og regne for en avtaleinngåelse. Kjøper har ansvar for å kontrollere alle avtaler, og kontakte Selger snarest om der er avvik eller andre feil og mangler.

4. Kansellering: Kjøper har ikke rett til kansellering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre selger samtykker til dette.

5. Endring av ordre før produksjonsstart: Endring av dokumentasjon (tegninger, koblingsskjemaer og lignende), faktureres gjeldende timepriser for medgått tid. Materialer som er bestilt fra underleverandør og ikke kan stoppes/returneres, faktureres i sin helhet inkl. frakt.

6. Endring av ordre etter produksjonsstart: Endring av dokumentasjon (tegninger, koblingsskjemaer og lignende), faktureres etter gjeldende timepriser for medgått tid. Materialer som er bearbeidet, faktureres i sin helhet. Materialer som er bestilt fra underleverandør og ikke kan stoppes/returneres, faktureres i sin helhet.

Endring som medfører stopp i produksjonen, tillegg faktureres 3 % per dag av ordrens verdi, med inntil 3 dager. Endring av ordre vil medføre forskyving av leveringsdato.

7. Priser: Alle priser er ekskl. MVA, miljøgebyr eller statlige avgifter/ depositum. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig.

8. Pant: I den utstrekning ufravikelig lov ikke forbyr dette, har Skodje Sveis AS salgspant i alle varer levert fra Skodje Sveis AS. Videre har Skodje Sveis AS rett til å kreve alle andre former for pant i henhold til panteloven.

Inntil kjøpesummen med event. tillegg av renter og omkostninger er betalt av kunde kan varen regnes som Skodje Sveis AS sin eiendel. Kjøper forplikter seg til å tilbakelevere varene ved påkrav fra Skodje Sveis AS. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger.

9. Betalingsbetingelser: Dersom betaling ikke har kommet inn på Skodje Sveis AS’ konto ved forfall, påløper forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene rentesats. Jfr. Lov om morarenter. Betaling må utføres uavhengig av reklamasjoner som følge av feil, det er imidlertid tillatt å holde tilbake eller motregne betaling hvis Skodje Sveis AS aksepterer Kjøpers motkrav og beløp slik at det er uomtvistet.  Ved betalingsmislighold forfaller alle Skodje Sveis AS` fordringer umiddelbart og kan inndrives.

Dersom det inntreffer omstendigheter som er egnet til å svekke kredittverdigheten til Kjøper, skal Skodje Sveis AS være berettiget til å bringe tilgodehavende til forfall umiddelbart. Videre skal vi være berettiget til kun å effektuere utestående forsendelser mot forskuddsbetaling eller sikkerhet. Hvis forskuddsbetaling ikke finner sted eller det ikke stilles sikkerhet, innen rimelig tid etter varsel med krav om dette er gitt, er Skodje Sveis AS berettiget til å kansellere enhver kontrakt om tjeneste eller leveranse som fortsatt er utestående. Ved slik kansellering bortfaller også Kjøpers forpliktelser i relasjon til angjeldende ikke effektuerte forsendelser.

Betalingsbetingelser som avviker fra det ovenstående må avtales skriftlig.

10. Leveringsbetingelser: Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten. Frakt belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt. Ved alle leveranser gjelder EXW EX Works: Risiko går over til kjøper når selger, Skodje Sveis stiller varen til kjøpers disposisjon på avtalt sted, d.v.s det sted Skodje Sveis har sin fabrikk eller lager.

11. Leveringstid: Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen skyldes kjøper eller kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som Skodje Sveis AS ikke har herredømme over, herunder sammenbrudd av produksjonsutstyr, svikt i råvaretilførselen, force majoure og lignende. Skodje Sveis AS skal omgående underrette kjøper, straks han får kjennskap til slik forsinkelse.

12. Reklamasjon ved produktfeil: Dersom kjøper påberoper seg mangler eller feil ved leveransen må han straks etter at han har oppdaget feilen eller burde oppdaget feilen, reklamere skriftlig til Skodje Sveis AS.

Kjøpers rett til å reklamere faller bort 1 år etter levering. Ved feil eller mangler som Skodje Sveis AS svarer for, har Skodje Sveis AS rett til å foreta omlevering eller utbedre feilen. Varer med feil erstattes normalt ikke før disse er returnert eller undersøkt av Skodje Sveis AS.

Ansvar: Skodje Sveis AS kan ikke i noe tilfelle bli erstatningsansvarlig for større beløp enn den leverte leveransen. Skodje Sveis AS er ikke ansvarlig for konsekvensskader, driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap oppstått ved bruk av de solgte varer.
Ved leveranse i samsvar med spesifikasjoner fremlagt av kunde, er kunden ansvarlig for at dette ikke krenker noe patent, varemerke eller immaterielle rettigheter. Kunden skal holde Skodje Sveis AS skadesløs for enhver utgift foranlediget av krenkelse som angitt i dette punktet.

13. Tvister og verneting: Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en avtale skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram avgjøres tvisten etter norsk rett.

14. Ansvar for mangler: Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig anvendelse av Produktet. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten selgerens skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.
Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag Produktet ble levert. Anvendes Produktet mer intensivt enn avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende grad.

Kjøperen skal gi skriftlig melding til selgeren om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn 2 uker etter at fristen. Melding skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen ytrer seg. Dersom kjøperen ikke skriftlig underretter selgeren om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade, skal melding gis straks. Gis ikke melding straks, taper kjøperen retten til å fremsette krav på grunnlag av skade som inntrer på Produktet og som ville ha vært unngått hvis slik melding var blitt gitt.

Selgeren har intet ansvar for mangler utover det som er foreskrevet i overnevnte punkt. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.

15. Levering: Dersom Kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges med en periode som tilsvarer Kjøpers forsinkelse. Dette gjelder blant annet dersom:
• Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt.
• Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt.
• Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalttidspunkt.

Kundeservice
SKODJE SVEIS AS
Furlia industriområde
6260 Skodje
Tlf. +47 98 87 49 30
Org nr 986 512 519
Direktemelding
Copyright © - Skodje Sveis AS
Copyright © - Skodje Sveis AS
Utviklet av Maxroy AS
Vi sponser
Back to content